Vrijheidsberoving na het plegen van een MOF.

MOF staat voor “een als misdrijf omschreven feit”. Jongeren in een MOF-situatie hebben dus een strafbaar feit gepleegd. Vaak zitten zij ook in een POS-situatie: ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis.

Wie zo’n feit heeft gepleegd, belandt bij de procureur van het parket. De procureur kan de zaak doorgeven aan de jeugdrechter of bijvoorbeeld een bemiddeling voorstellen.
Als de zaak voor de jeugdrechtbank komt, onderzoekt de sociale dienst de situatie. De jeugdrechter neemt dan een beslissing. Hij houdt daarbij rekening met het misdrijf en met de oorzaken van het gedrag.

Vrijheidsberoving is dan ook een heel ingrijpende maatregel die niet willekeurig kan worden opgelegd en mag enkel worden gehanteerd wanneer ander middelen zijn uitgeput en dient de opsluiting zo kort mogelijk gehouden te worden.
Elk kind dat beroofd is van zijn vrijheid :
- dient behandelt te worden met respect en er moet rekening gehouden worden met de noden van het kind in overeenstemming met de leeftijd.
- dient gescheiden te worden van volwassen gevangenen indien dit niet in belang is van het kind.
- heeft het recht contact te hebben met zijn /haar familie d.m.v. bezoek of briefwisseling, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.
- heeft recht op privacy.
- heeft het recht op toegang tot gerechtelijke en andere hulp.
- heeft het recht om zijn vrijheidsberoving aan te vechten bij een rechtbank, of ten overstaan van een rechter of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit.

Heel belangrijk zijn de voorwaarden opgelegd aan de aanpak van jeugddelinqeuntie. Zo hebben de kinderen, die worden verdacht van- of veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf recht op respect voor hun mensenrechten, in het bijzonder, op het genot van alle aspecten van een eerlijke rechtspleging, met inbegrip van rechtsbijstand en andere bijstand bij de voorbereiding ennhet voeren van de verdediging.
Verder geldt ook het principe dat het gebruik van gerechtelijke procedures en van plaatsing in een instelling moet worden vermeden telkens wanneer dit mogelijk en passend is.

"Terug naar inhoudstafel"
Bibliography
Jij en de jeugdrechtbank : Brochure Jongerenwelzijn
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License