VN-aanbevelingen en regels

De Beijing rules (1985): standaard minimum regels van de VN voor de aanpak van jeugddelinqeuntie.
De Beijing Rules bevatten, net als het
Kinderrechtenverdrag een non-discriminatiebeginsel dat stelt:
“The following Standard Minimum Rules shall be applied to juvenile
offenders impartially, without distinction of any kind, for example as to
race, colour, sex, language, religion, political or other opinions, national or
social origin, property, birth or other status.”

De Riyadh rules (1990): richtlijnen van de VN voor de preventie van jeugddelinqeuntie.
De Riyadh Guidelines vormen namelijk een essentieel onderdeel van misdaadbestrijding in de samenleving. Niet enkel worden de VN-lidstaten geacht een preventiebeleid te ontwikkelen en wetgeving uit te vaardigen die specifiek gericht is op de bescherming en het welzijn van jongeren, de gehele samenlevingwordt opgeroepen zich in te spannen voor de succesvolle preventie van jeugddelinqeuntie en de harmonieuze ontwikkeling van jongeren. De richtlijnen bevatten dan ook bepalingen over socialisatieprocessen die een grote invloed kunnen hebben op jongeren, namelijk de familie, het onderwijs, de gemeenschap en de massamedia.

De Havana rules (1990): Regels voor de bescherming van minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd.
De Havana Rules hebben een zeer brede draagwijdte en zijn van toepassing op elke vorm van vrijheidsberoving van minderjarigen. Vrijheidsberoving wordt hier wél gedefinieerd: "Vrijheidsberoving is elke vorm van inhechtenisneming, gevangenneming of plaatsing van een persoon in een openbare of private instelling, die hij niet gemachtigd is op eigen initiatief te verlaten, bevolen door een gerechtelijke, administratieve of andere autoriteit". Ook open instellingen vallen met die ruime definitie onder de Havana Rules.

In 2006 werd de langverwachte hervorming van de jeugdbescherming een feit. De wetten van 15 mei en 13 juni 2006 hebben tot doel eenwettelijk kader te scheppen voor een aantal praktijken die door de jaren heen gegroeid zijn op vlak van herstelgerichte maatregelen. Verder wordt een aantal hervormingen doorgevoerd in verband met het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd: de uithandengeving wordt hervormd, de mogelijkheden tot maatregelen na de leeftijd van 18 jaar worden uitgebreid en een strengere uitgangsregeling voor minderjarigen in gesloten instellingen.

"Terug naar inhoudstafel"
Bibliography
Vrijheden en vrijheidsbeneming - mensenrechten van gedetineerden : E. Brems.

De rechtspositie van jongeren in Detentie in een (inter) nationaal perspectief : Marjan Rom, Katrien Herbots en Johan Put.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License