Tom Vansloen

Is er nog hoop voor de geïnterneerden?

Context
In 2001 heeft Henri Heimans een artikel geschreven in Orde van de dag ‘Criminaliteit en samenleving’ Themanummer: ‘Internering. Eindelijk met zorg behandeld?’.Hierin vestigde hij de aandacht op het toenmalig gebrek aan middelen om geestesgestoorde delinquenten op te vangen. De schrijnende toestand van gebrek aan behandeling van de geïnterneerden werd aan de kaak gesteld en er werd gewezen op schandalige en mensonwaardige toestanden.

In dit artikel, dat in 2007 in Fatik verschenen is, gaat de schrijver na of er ondertussen al iets veranderd is en welke veranderingen de nieuwe wetgeving gaat brengen.

Is er nog hoop voor de geïnterneerden? van Henri Heimans uit het tijdschrift voor Strafbeleid en gevangeniswezn “FATIK - themanummer: internering” nr. 114, 25ste jaargang, april mei juni 2007.

Plaatskenmerk via Libis: Themanummers internering. Te vinden in de
bibliotheek van het Belgisch Parlement, KATHO Campus Kortijk, KULeuven Rechtsgeleerdheid en het Vlaams Parlement

Plaats Bibliotheek Campus Katho: Sociaal Werk; onder de letter “F”, FATIK jaargang: 2007 - 2010

Auteur

Henri Heimans is een rechter bij het Hof van Beroep. Ook is hij voorzitter van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij in Gent. Informatie over de auteur vind je in het artikel niet. Op internet vind je een volledig interview terug met Henri Heimans over internering. Dit artikel is verschenen in “Ad Rem”, een tijdschrift van de orde van de Vlaamse balies.

Structuur

Het artikel per pagina opgedeeld in 2 kolommen. Het is een duidelijke, logische structuur. Het artikel is opgedeeld in verschillende alinea’s waardoor het geen lange doorlopende tekst wordt.

De tussentitels zijn:

 • - De strafuitvoeringsrechtbanken
 • - De slachtoffers
 • - De modaliteiten van uitvoering van de internering – de rechtspleging

Tekst

Gedrukte en digitale bronnen werden in het cursief geplaatst. Begrippen, definities en moeilijke woorden kregen een rode kleur. Namen van instellingen of organisaties kregen een blauwe kleur. Namen van de personen werden in het vet geschreven.

Lijsten
Interessante bronnen

 • - een interview met Henri Heimans
 • - de uitleg van wat de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij is.
 • - het beleidsplan van Orde van de Dag ‘Criminaliteit en samenleving’
 • - Heimans Henri, Brad Patricia, Internering doorgelicht Koning Boudewijnstichting (2001,2002,2003).
 • - Fatik, een tijdschrift van de Liga voor Mensenrechten publiceert geregeld over deze thematiek. In 2007 verscheen een themanummer rond internering
 • - Het project ABAGG

Organisaties

Specialisten

 • - De heer Pieter Bollen; toenmalig adviseur van Minister van Justitie, Marc Verwilghen
 • - Joris Casselman
 • - Oscar Vandemeulebroecke

Definities en moeilijke woorden

 • - Synergie: situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken.
 • - Recidive: herhaling van misdrijf (een strafverzwarende omstandigheid indien iemand een misdrijf pleegt binnen zekere tijd nadat hij voor eenzelfde of verwant feit is gestraft).
 • - Symposia: wetenschappelijke bijeenkomsten ter bespreking van een bepaald onderwerp, waaraan dan een hele dag gewijd wordt.
 • - Gewoontemisdadiger: persoon bij wie de misdaad tot gewoonte geworden is.
 • - Ressorteren: onder een gezags- of rechtsgebied, tot een ambtsgebied, tot een bepaalde werkkring behoren.
 • - Honorering: geldelijke vergoeding voor geestesarbeid.
 • - Een lacune: plaats waar iets ontbreekt.
 • - Nopens: betreffende
 • - Assessoren: iemand die de voorzitter terzijde staat, toegevoegd bestuurslid; ook bij het hof van assisen en in de magistratuur.
 • - Decisief: beslissend, afdoend.
 • - Actoren: individu, instelling of organisatie die van doorslaggevende invloed kan zijn in een bepaald proces.
 • - Zelfredzaamheid: in staat te leven zonder professionele hulpverlening.
 • - Implementatie: het invoeren van een nieuw systeem in een (data)verwerkende organisatie

Powerpoint

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License