Trefwoordenlijst

A

Ambulant : Zonder opname in het ziekenhuis.

Assessoren: iemand die de voorzitter terzijde staat, toegevoegd bestuurslid; ook bij het hof van assisen en in de magistratuur.

Asociale re-integratie : Reïntegratie is terugbrengen van door ziekte uitgevallen persoon

B

Beklaagden : iemand die voor de rechter van iets beschuldigd wordt.

C

Contra-indicaties : een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren

Contraventionaliseren:(juridisch) wanbedrijven die normaal voor een correctionele rechtbank gebracht moeten worden wegens verzachtende omstandigheden verwijzen naar de politierechtbank.

D

Deliquenten : mensen die in de gevangenis zitten.

De facto : (Latijn) In werkelijkheid.

Decretionaire bevoegdheid : het alleenrecht om te beslissen.

E

Empirisch onderzoek: beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt

F

Forensisch : die zich bezighoudt met medisch onderzoek in strafzaken.

G

Generaliseerbaar: veralgemeniseren

Gewoontemisdadiger: persoon bij wie de misdaad tot gewoonte geworden is.

I

Implementatie : in plaatsstelling, verwezenlijken, tot uitvoer brengen.

Implicaties: het betrokken zijn in of bij iets.

Inobservatiestelling: wanneer een bepaalde persoon wordt aangehouden omdat hij een bepaald misdrijf heeft gepleegd. Dan zal deze persoon binnen de 24 uur moeten verschijnen voor de onderzoeksrechter. Deze zal dan beslissen of de persoon blijft aangehouden via een aanhoudingsmandaat of wordt vrijgelaten.
In het geval dat de onderzoeksrechter beslist dat de persoon verder moet worden aangehouden kan het ook voorkomen dat de persoon verkeert in een staat van krankzinnigheid. Wanneer dit voorkomt kan de onderzoeksrechter beslissen dat de persoon in observatie wordt gesteld bij de psychiatrische afdeling in de gevangenis.

M

Mediaan : statistiek lijn die een frequentieverdeling verticaal scheidt.

Multidisciplinair : Waarbij meerdere specialismen zijn betrokken.

O

Onderzoeksgerecht: is in België een rechtbank die tijdens het gerechtelijk onderzoek toeziet op het verloop van het onderzoek en die, na het beëindigen van het onderzoek, de verdachte verwijst naar het vonnisgerecht. De onderzoeksgerechten zijn de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling.

P

Perceptie : Een ietwat wetenschappelijke term voor 'hoe we iets waarnemen'.

Psychiatrische afdeling van een strafinrichting: het ontstaan
De forensische psychiatrie is een concept dat is ontstaan in Engeland in de 18de eeuw. Omwille van de vraag naar een zorgaanbod voor Belgische geïnterneerden is dit concept overgekomen.

Psychiatrische annexe: voor inobservatiegestelden en geïnterneerden die wachten op het verschijnen voor de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Gent (enkel voor mannen).
http://www.gevangenisgent.be/info.htm

R

Rechtbank: is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.
Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen. Daarnaast kunnen aanklagers namens het volk of namens de overheid zich tot de rechtbank wenden om wetsovertreders te laten bestraffen.

Recidive: herhaling van misdrijf (een strafverzwarende omstandigheid indien iemand een misdrijf pleegt binnen zekere tijd nadat hij voor eenzelfde of verwant feit is gestraft).

Reclasering : Maatschappelijk herstel van gestraften na afloop van de straf/vrijheidsstraf

Residentiële opname : Opvoeding en begeleiding van personen in inrichtingen

Respondenten : mensen die antwoorden op een enquête

S

Sociaal verweer: Maatschappelijk, verdediging, verzet.

Synergie: situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken.

Symposia: wetenschappelijke bijeenkomsten ter bespreking van een bepaald onderwerp, waaraan dan een hele dag gewijd wordt.

Z

Zelfredzaamheid: in staat te leven zonder professionele hulpverlening.

Terug naar lijsten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License