Organisaties

C

Commissie tot Bescherming van de Maatschappijis belast met uitvoering van de interneringsmaatregel en bezit zeer ruime bevoegdheden. De CBM bestaat uit een voorzitter (magistraat), een advocaat, een psychiater en een aangestelde ambtenaar als secretaris. Ze is gestructureerd per gerechtelijke regio. Deze commissie wijst aan in welke inrichting een persoon zal worden geïnterneerd.

D
De Rode Antraciet Zij maken het aanbod aan hulp-en dienstverlening dat in de samenleving beschikbaar is, ook beschikbaar voor zo veel mogelijk gedetineerden. De Rode Antraciet voorziet een aanbod van sport, cultuur en vormingswerk voor de mensen in een gevangenis.

F

Het federaal parket: is in België een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied.
In de andere parketten van België heeft de onderzoeksrechter (procureur) een territoriaal omschreven (gerechtelijk arrondissement) bevoegdheid.
Het federaal parket werd eind 20e eeuw opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de plaatselijke gebiedsomschrijvingen overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad, witwaspraktijken, e.d.

De Federale Overheidsdienst Justitie

Forensisch Psychiatrische Klinieken
Een tbs-kliniek (of forensisch psychiatrische kliniek, FPK of forensisch psychiatrisch centrum, FPC) is een kliniek
waar mensen worden opgenomen die terbeschikkinggesteld (tbs) zijn.
In Nederland bestaan er tien klinieken. In tegenstelling tot de meeste instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg vallen de tbs-klinieken niet onder het Ministerie van VWS, maar onder het Ministerie van
Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Forensisch welzijnswerk
Het forensisch welzijnswerk omvat een diverse aanbod van hulp- en dienstverlening naar:
- slachtoffers
- na(ast)bestaanden van slachtoffers
-verdachten
- daders
- geïnterneerden
- na(ast) bestaanden van verdachten, daders en geïnterneerden, mensen die dreigen met justitie of politie in aanraking te komen
Het forensisch welzijnswerk overstijgt dit individuele perspectief en ziet, naast het hulpverleningsaanbod ook
een belangrijke opdracht op een meer structureel, maatschappelijk en preventief niveau. We streven immers naar een sociaal beleid dat uitsluiting zo veel mogelijk voorkomt en een justitieel/politoneel beleid met het oog op een rechtvaardige, humane en welzijnsgerichte aanpak van criminaliteit (oorzaken)

L

De Liga voor de Mensenrechten vzw werd opgericht op 1 maart 1979. Voorheen was er de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens, opgericht in 1968. De Liga voor Mensenrechten hanteert als richtsnoer de Belgische wetgeving en de internationale mensenrechtenverdragen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens , het Verdrag van de Burgerlijke en Politieke Rechten en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens zijn voor de Liga de belangrijkste toetsstenen inzake het respecteren van de mensenrechten.

O

Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Oost Vlaanderen (klik op de titel)

P

Pieter Baan Centrum: het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), gevestigd te Utrecht. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten gedurende zeven weken onderzocht door gedragsdeskundigen. Het PBC is geen TBS-kliniek.
Het PBC is formeel een Huis van Bewaring, met een specifieke taak: het brengt adviezen pro justitia uit. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgens aan de rechter of het Ministerie van Justitie.
Het PBC werkt meestal in opdracht van de rechter-commissaris. Hij vraagt het PBC om een onderzoek en een advies als hij vermoedt dat een verdachte lijdt aan een psychische stoornis. De vraag daarbij is of de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was toen hij het delict pleegde. En dat heeft weer alles te maken met de strafbaarheid. Als iemand een delict heeft gepleegd als gevolg van een psychische stoornis, kan hem dat delict minder of helemaal niet worden toegerekend. In dat laatste geval is hij niet strafbaar.

De psychiatrische afdeling van een strafinrichting
Het ontstaan.
De forensische psychiatrie is een concept dat is ontstaan in Engeland in de 18de eeuw. Omwille van de vraag naar een zorgaanbod voor Belgische geïnterneerden is dit concept overgekomen naar België en heeft men in
1996 een Commissie Internering opgericht onder de toenmalige minister Stefaan De Clerck. Deze Commissie stond in 1996 onder leiding van Jan Baron Delva,en had als doel de interneringsmaatregel bestuderen en een
verslag uitbrengen dat als basis moest dienen voor een ontwerp van wet tot modernisering van de toenmalige wettelijke regeling.
In 2001 was er nog steeds een gebrek aan gespecialiseerde opvang en begeleiding van
geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Daarom hebben de Federale Overheidsdienst
Justitie en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, in samenspraak, drie pilootprojecten opgestart specifiek voor geïnterneerden. Deze eerste pilootprojecten werden FPA’s of forensisch psychiatrische afdeling 11
‘A’ genoemd en opgericht in het Psychiatrisch Centrum Sint- Jan Baptist te Zelzate6, het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Daelwezeth te Rekem7 en het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek. Deze eerste projecten waren medium security instelling projecten. Dit wil zeggen dat er opvang en begeleiding
geboden werd aan geïnterneerden met een medium risk statuut.

De psychiatrische annex van een gevangenis
Het gedeelte van een paviljoen, waaraan men de benaming 'annex' geeft, is niet meer dan een beperkte
ruimte die bestemd is om probleemgevallen voor 'korte tijd' op te vangen - maar het is niet een van de
eigenlijke interneringspaviljoenen.

R

Rechtbank
Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.
Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen. Daarnaast kunnen aanklagers namens het volk of namens de
overheid zich tot de rechtbank wenden om wetsovertreders te laten bestraffen.

Terug naar lijsten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License