Peter Dierickx, oefenpagina

Hier komt mijn word, excell en powerpoint bijdrage

De definitieve invrijheidsstelling van geïnterneerden … a never ending story.1

SANNE VAN VLAENDEREN & KRISTEL BEYENS, De definitieve invrijheidstelling van geïnterneerden… a never ending story?

Context

Mijn gekozen artikel komt uit het vaktijdschrift "Fatik, tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen", jg. 28, nr. 128.
Het artikel over dit onderzoek werd geschreven door Sanne Vlaenderen (master in de criminologie) en Kristel Beyens (hoofddocent aan de Vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel).

Fatik volgt recente evoluties binnen het gevangeniswezen op de voet.
U vindt in Fatik o.m. kritische artikels, relevante omzendbrieven, parlementaire vragen en antwoorden, besprekingen van recente publicaties en fait-divers omtrent het gevangeniswezen.
De redactie werkt autonoom en bestaat uit onafhankelijke specialisten en mensen van het terrein.

Een abonnement op dit tijdschrift kost 35 € per jaargang.

Korte inhoud van het artikel

Wanneer het gaat over de internering vallen binnen de kortste keren straffe woorden als "de vergeetput van justitie", "mensonterende situaties" en wordt er steevast gewezen op de decennialange verwaarlozing van deze uiterst kwetsbare groep in onze samenleving en in justitie.2 kenmerkend voor de uitvoering van de internering is dat de beslissing tot invrijheidstelling wordt genomen door de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM). Gezien de internering een maatregel is van onbepaalde duur, krijgen deze commissies een cruciale rol toebedeeld. Bovendien geeft de wetgever hen een brede beslissingsruimte, wat betekent dat er heel wat mogelijkheden zijn om een eigen invrijheidstellingbeleid, met lokale gebruiken en gewoonten, uit te bouwen.

Dit artikel focust op de besluitvorming van de CBM's met betrekking tot de invrijheidsstelling van de geïnterneerden en maakt hiervoor gebruik van empirische dat verzameld bij vier Nederlandstalige CBM's3 De doelstelling van dit artikel is ten eerste een kritische analyse van hun besluitvorming op basis van deze bevindingen en de opgetekende visies uit de praktijk worden de kritieken op en mogelijke implicaties voor de nog te implementeren wetgeving van 2007 voor de toekomstige uitvoeringspraktijken besproken. Het start met een korte historische terugblik op de internering en de invrijheidstelling.

Plaatskenmerk via de catalogus van de campusbibliotheek (libis).

Tijdschriften Sociaal Agogisch Werk,
Katho Campus Kortrijk gelijkvloers.
Plaats: tijdschriften bij de letter "F", Fatik

Powerpoint presentatie

Klik hier : powerpoint

Excell tabel en grafiek

Klik hier : exceltabel

Klik hier : excelgrafiek

Auteurs

Het artikel werd geschreven door door Sanne Vlaenderen en Kristel Beyens

Sanne Vlaenderen is master in de criminologie studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel.

Kristel Beyens is hoofddocent aan de Vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Publicaties

klik op : Bibliografie K.Beyens

Structuur

A. Mijn artikel is 12 pagina’s lang. De bladspiegel is verdeeld in twee kolomen.Eerst is er een inleiding waarover het artikel gaat. Dan is het artikel opgebouwd uit vier verschillende titels. De tweede en de derde titel zijn onderverdeeld met daarnaast kleine subtitels.

De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

 1. Internering een korte terugblik
 2. Empirisch onderzoek naar de invrijheidstelling van geïnterneerden
  1. De omvang van de geïnterneerdenpopulatie in België
   1. Cijfers over de onderzoekspopulatie
  2. Vrijheid op proef
   1. Verbetering geestestoestand
   2. Reclassering en opnamemogelijkheden
   3. Duur van de proefperiode
  3. Definitieve invrijheidstelling
   1. Verbetering geestestoestand
   2. Reclassering
   3. Sociaal gevaarlijkheid en ernst van de feiten
   4. Last van de maatregel
   5. Vrijwillige vederzetting voorwaarden
   6. Verslag justitieassistent
   7. Motivering van de beslissing
 3. Vooruitblik naar de toekomst
  1. Definiëring van de begrippen
   1. Vrijstelling op proef
   2. Definitieve invrijheidsstelling
   3. Overheveling van de internering naar de strafuitvoeringsrechtbanken
 4. Conclussie

B. Het artikel kent een duidelijke, logische structuur. Hoofstuk 2 wordt aangevuld met een grafiek met resultaten inzake het aantal geïnterneerden in België op 15 september 2004 en twee schema inzake geïnterneerden.

C. Er zijn voetnoten van auteurs onderaan de tekst en er zijn wel verwijzingen naar woorden, zinnen en literatuur zodat we informatie kunnen verkrijgen. Er is geen aparte literatuurlijst op het einde van de tekst, (dit vind ik handiger dan telkens onderaan de tekst).

Lijsten.

1. Interessante bronnen:

2. Organisaties:

De Liga voor Mensenrechten vzw werd opgericht op 1 maart 1979. Voorheen was er de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens, opgericht in 1968. De Liga voor Mensenrechten hanteert als richtsnoer de Belgische wetgeving en de internationale mensenrechtenverdragen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens , het Verdrag van de Burgerlijke en Politieke Rechten en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens zijn voor de Liga de belangrijkste toetsstenen inzake het respecteren van de mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten heeft in de eerste plaats de naleving van de mensenrechten in België als werkveld, inclusief de toepassing van de internationale rechtsregels in ons land. Haar zusterorganisatie, de "Ligue des Droits de l'Homme", is in het franstalige gedeelte van België actief. De onafhankelijkheid van de Liga maakt haar sterkte uit. Ze streeft haar doeleinden na los van elke politieke of confessionele binding. De leden van de Liga voor Mensenrechten zijn dan ook mensen van uiteenlopende filosofische, ideologische of politieke strekking, die willen opkomen voor mensenrechten in binnen- en buitenland. De Liga verdedigt de beginselen van gelijkheid, vrijheid en humanisme waarop de democratische samenleving is gebaseerd.

3. Onderzoekers, wetenschappers en specialisten:

Sanne Van Vlaenderen
kristel Beyens
J. Goethals
J. Casselman
P. Cosyns

4. Moeilijke woorden:

Sociaal verweer
Maatschappelijk, verdediging, verzet
Empirisch onderzoek
beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt
Generaliseerbaar
veralgemeniseren
Implicaties
het betrokken zijn in of bij iets
Implementatie
in plaatsstelling, verwezenlijken, tot uitvoer brengen
Forensisch
die zich bezighoudt met medisch onderzoek in strafzaken
Beklaagden
iemand die voor de rechter van iets beschuldigd wordt
Mediaan
statistiek lijn die een frequentieverdeling verticaal scheidt
Reclasering
Maatschappelijk herstel van gestraften na afloop van de straf/vrijheidsstraf
Ambulant
Zonder opname in het ziekenhuis
Residentiële opname
Opvoeding en begeleiding van personen in inrichtingen
Deliquenten
mensen die in de gevangenis zitten
De facto
(Latijn) In werkelijkheid
Respondenten
mensen die antwoorden op een enquête
Perceptie
Een ietwat wetenschappelijke term voor 'hoe we iets waarnemen'
Decretionaire bevoegdheid
het alleenrecht om te beslissen
Contra-indicaties
een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren
Multidisciplinair
Waarbij meerdere specialismen zijn betrokken
Assesor
staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur
Asociale re-integratie
Reïntegratie is terugbrengen van door ziekte uitgevallen persoon
terug naar : "wie zijn wij ?"
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License