2.1. Algemene definitie.
Terug naar inhoudstafel.

Internering is een veiligheidsmaatregel, die ertoe strekt de maatschappij te beschermen, en de geïnterneerde, persoon met een geestesstoornis, te verzorgen om zijn reïntegratie in de maatschappij mogelijk te maken.


De rechtbank beslist tot internering als men van oordeel is dat een dader van een misdrijf of een individu mentaal niet kan deelnemen aan de maatschappij waardoor men een gevaar is voor de samenleving omdat hij/zij niet in staat wordt geacht om zijn daden te controleren.

Aantal geïnterneerden in België op 15 september 20041
Franstalig Nederlandstalig België
Aantal procent Aantal procent Aantal
Geïnterneerden niet vrij op proef 800 50,1 507 29,6 1307
Geïnterneerden vrij op proef 796 49,9 1203 70,4 1999
totaal 1596 100 1710 100 3306

Anno 2010 zitten er 1089 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Samen met de definitief veroordeelden en de beklaagden vormen zij de derde grootste groep binnen de gevangenisbevolking, die de laatste decennium met een derde is toegenomen. De grootste toename is, verhoudingsgewijs, terug te vinden onder de geïnterneerden (stijging met 84 % tussen 1999 en 2010)2


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License